Xuất bản thông tin

null Thông báo Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71