Xuất bản thông tin

null Ủy ban bầu cử huyện Hồng Ngự họp ấn định số lượng đơn vị bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban bầu cử huyện Hồng Ngự họp ấn định số lượng đơn vị bầu cử

Sáng ngày 23/2/2021 Uỷ ban bầu cử huyện Hồng Ngự tổ chức họp ấn định số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện đảm bảo kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật, Ủy ban bầu cử huyện ấn định số lượng đơn vị bầu cử là 9 đơn vị và số lượng đại biểu là 32 đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.  Trong đó, riêng đối với đơn vị bầu cử, xã Thường Thới Hậu A và Thường Lạc được chia là một đơn vị bầu cử, các xã, thị trấn còn lại mỗi xã, thị trấn là một đơn vị bầu cử.

Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 271 đại biểu.

Trong thời gian tới, các xã, thị trấn phân chia khu vực bỏ phiếu/ khu vực bầu cử đề nghị Uỷ ban Nhân dân Huyện phê chuẩn. Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Huyện và cấp xã, Thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND các cấp.