Xuất bản thông tin

null Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành đấu giá

Chi tiết bài viết THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU THẦU - ĐẤU GIÁ

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành đấu giá

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1078 và thửa đất số 1081, tờ bản đồ số 7

Click vào đây để xem nội dung