Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW

Ngày 27/5/2021 Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04 –NQ/TW "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Ông Lê Thành Công – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp dự Hội nghị. Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự _Nguyễn Hùng Tráng chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh được nâng lên, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ năm 2017 đến nay, đã kết nạp 418 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện là 3552 đảng viên, chiếm 2,94% dân số.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự _Nguyễn Hùng Tráng nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục duy trì, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04 gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ đảng viên và nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nghị quyết; Lãnh đạo công tác phê bình và tự phê bình, đánh giá chất lượng xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm một cách chặt chẽ, nghiêm túc và đúng quy định; quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại các xã, thị trấn.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu được Huyện khen thưởng.

Tân Hợp