Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Tỉnh Ủy kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường vụ Tỉnh Ủy kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Ngày 3/6/2021 Đoàn kiểm tra Ban thường vụ Tỉnh Ủy đến huyện Hồng Ngự kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ông Nguyễn Văn  Hiểu _Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Văn  Hiểu _Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, huyện Hồng Ngự báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 120-KL/TW ngày 07-01-2016 của bộ chính chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả  việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong những năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai đến tất cả đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tích cực tham gia  đóng góp ý kiến xây dựng nề nếp cơ quan và kiên quyết đấu tranh những hiện tượng mất đoàn kết, hiện tượng vi phạm vi chế dân chủ; luôn giám sát, công tác phản biện xã hội để kịp thời phản biện , giữ gìn và bảo vệ uy tín của đồng nghiệp và đơn vị.

Nguyễn Muội