Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: tổ chức họp đánh giá kết quả kiểm tra, công nhận ấp, xã văn hóa nông thôn mới và khóm, thị trấn văn minh đô thị năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự: tổ chức họp đánh giá kết quả kiểm tra, công nhận ấp, xã văn hóa nông thôn mới và khóm, thị trấn văn minh đô thị năm 2021

Ngày 26/10/2021, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hồng Ngự tổ chức họp đánh giá kết quả kiểm tra công nhận ấp, xã văn hóa nông thôn mới và khóm, thị trấn văn minh đô thị năm 2021. Cuộc họp có sự tham gia của thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hồng Ngự. Ông Huỳnh Văn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện – Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Toàn huyện Hồng Ngự có 09 xã với 37 ấp và 01 thị trấn với 04 khóm, ngay từ đầu năm các đơn vị trên đã thực hiện đăng ký các danh hiệu ấp, xã văn hóa nông thôn mới và khóm, thị trấn văn minh đô thị đạt 100%. Đầu tháng 10/2021 các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện đã tiến hành bình xét và đánh giá các danh hiệu văn hóa năm 2021 trên địa bàn xã, thị trấn với phương án phù hợp, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Tỉnh và đảm bảo các bước theo Quyết định số 548/QĐ-UBND.HC và Công văn số 307/UBND-THVX của UBND Tỉnh. Theo đó có 37 ấp, 09 xã đề nghị huyện công nhận danh hiệu ấp, xã văn hóa nông thôn mới và 04 khóm, 01 thị trấn đề nghị công nhân danh hiệu khóm, thị trấn văn minh đô thị năm 2021.

          Tại cuộc họp Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện đại diện Ban chỉ đạo thông qua bảng tự đánh giá các danh hiệu văn hóa của các đơn vị trên địa bàn Huyện để các thành viên Ban chỉ đạo đánh giá cho từng đơn vị. Công tác thực hiện bình xét công nhận ấp, xã văn hóa nông thôn mới và khóm, thị trấn văn minh đô thị thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “ Ấp văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Hướng dẫn số 1965/HD-BCĐ, ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Tháp.

          Qua bảng tự đánh giá các danh hiệu văn hóa của các đơn vị. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện họp đánh giá và thống nhất kết quả như sau: Công nhận 37 ấp, 09 xã đạt danh hiệu ấp, xã văn hóa nông thôn mới và 04 khóm, 01 thị trấn đạt danh hiệu khóm, thị trấn văn minh đô thị năm 2021. Trong đó có 02 xã được Công nhận lần đầu là xã Long Khánh A và xã Long Khánh B và 01 xã được công nhận lại là xã Long Thuận./.

Hòa Long