Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: chỉ thị 05 đi vào cuộc sống

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự: chỉ thị 05 đi vào cuộc sống

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ huyện Hồng Ngự đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà.  Sáng ngày 27/10 huyện ủy Hồng Ngự tổ chức hội nghị sơ kết Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ông Nguyễn Hùng Tráng _Bí thư huyện ủy Hồng Ngự chủ trị hội nghị.

Ông Nguyễn Hùng Tráng _Bí thư huyện ủy Hồng Ngự phát biểu tại Hội nghị

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thƣờng vụ Huyện ủy kịp thời triển khai và cụ thể hoá Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng thực hiện đúng theo kế hoạch, hƣớng dẫn của trên góp phần nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, tích cực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đấu tranh, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong giai đoạn mới.

Ban Thừờng vụ Huyện ủy đã cụ thể hoá từng chuyên đề và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hứớng dẫn thực hiện và tổ chức triển khai học tập, quán triệt 05 chuyên đề theo từng năm:

Ở mỗi chuyên đề, có từ 3500 đến 4000 lượt người đượctriển khai quán triệt, trong đó đa số là đảng viên,đàon viên, hội viên và quần chúng nhân dân,  chiếm tỷ lệ từ 98 đến 99 %.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt; thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức.Nhìn chung, cán bộ, đảng viên từ Huyện đến cơ sở nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm với công việc được phân công, không ngừng đổi mới lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động hàng năm của cấp ủy, xác định nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội được nhân dân quan tâm. Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, trung thực và tận tụy. Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện và đưaa nội dung thực hiện chuyên đề vào Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ngoài ra, Bí thư và các Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc của Nhân dân trên địa bàn, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân vào Đảng và chính quyền.

Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú. Qua công tác tuyên truyền góp phần truyền tải được những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vận dụng trong cuộc sống, công tác và học tập đạt kết quả cao. Kịp thời phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Điển hình như mô hình “Nghĩa tình đồng chí” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và đã chuyển thành hành động thiết thực, xuất hiện mô hình, cách làm hay. Trong đó nổi bật là mô hình Nghĩa tình đồng chí. Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các ban, cơ quan Huyện uỷ tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện mô hình “nghĩa tình đồng chí” để hỗ trợ đảng viên khó khăn trên địa bàn Huyện, tạo điều kiện cho đảng viên ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh_Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Hồng Ngự cho biết: “Trong thời gian qua đối với đảng bộ huyện Hồng Ngự  vẫn còn có đảng viên có hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải bỏ địa phương đi làm ăn xa, cũng có đảng đảng viên không có khả năng sữa chữa nhà ở. Trước tình hình trên, Ban thường vụ huyện ủy đã xây dựng mô hình nghĩa tình đồng chí kịp thời hỗ trợ cho đảng viên.”

Từ khi triển khai thực hiện mô hình “Nghĩa tình đồng chí” đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ hỗ trợ cho 88 đảng viên khó khăn (trong đó, 14 đảng viên sửa chữa nhà; 74 đảng viên hỗ trợ điều trị bệnh), với số tiền 508.000.000 đồng.

Xác định công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong thời gian qua, Đảng ủy Công an huyện Hồng Ngự  nắm, thực hiện, quán triệt, nghiên cứu, học tập sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Sau thời gian triển khai thực hiện, đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình, Kế hoạch hành động thống nhất về nhận thức, gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trách nhiệm của người đứng đầu được nêu gương, kỷ luật kỷ cương được siết chặt, hiệu quả chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng cao.

Thượng tá Trần Văn Sơn_Phó trưởng Công an huyện Hồng Ngự cho biết:

Từ kết quả triển khai và thực hiện chỉ thị 05, Đảng ủy công an huyện Hồng Ngự đã tổ chức triển khai, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả thiết thực như  Mô hình Gắn, treo biến số điện thoại Công an xã nơi công cộng”; mô hình câu lạc bộ xe mô tô khách phòng chống tội phạm “Vì sự bình yên cuộc sống”; mô hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương”; mô hình “Đội dân phòng phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh”; mô hình “Tổ nhân dân tự quản; mô hình “Cấp phát chứng minh nhân dân tận nhà cho các hộ nghèo, người già trên 60 tuổi, người có công, người tàn tật”; mô hình “ Loa phát thanh trên bến khách ngang sông và các điểm chợ ”, mô hình “Cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe trong thời gian hoàn thành thủ tục không quá 02 giờ làm việc”.

Mỗi mô hình được hình thành và đưa vào hoạt động đều mang lại hiệu quả cao, phục vụ tốt  cho công tác đảm bao an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời kịp thời giải quyết nhanh, rút ngắn thời gian những nhu cầu chính đáng của người dân, qua đó nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ người dân địa bàn đối với lực lượng công an từ huyện đến xã, thị trấn.

Những những tập thể, cá nhân  tiêu biểu vừa nêu trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 05 năm qua, huyện Hồng Ngự còn  có rất nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Ông Nguyễn Hùng Tráng _Bí thư huyện ủy Hồng Ngự nhấn mạnh: “Đẩy mạnh việc tuyên truyền và phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị; tập chủ lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp tốt việc tổ chức học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, khơi gợi tinh thần tự giác cho việc rèn luyện và tư dưỡng đạo đức lối sống của mỗi người theo tấm gương đạo đức của Bác, kịp thời nhân rộng các mô hình hay, ccah1 làm hiệu quả, nêu gương người tốt việc tốt, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và mang lại hiệu quả.”

Dịp này, có 16 tập thể và 32 cá nhân được nhận giấy khen của chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với những kết quả đã đạt trong 5 năm qua sẽ là cơ sở vững chắc và động lực để Đảng bộ huyện Hồng Ngự tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Tân Hợp