Xuất bản thông tin

null Tổng kết ngành Tuyên giáo năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết ngành Tuyên giáo năm 2021

Ngày 06/01/2022 Ban tuyên giáo Huyện Ủy Hồng Ngự, tổ chức tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, ngành Tuyên giáo tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác tuyên giáo đảm bảo toàn diện, thường xuyên, hiệu quả, thiết thực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… Đặc biệt nhất là công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo 35 huyện làm tốt công tác quán triệt thực hiện công tác bao vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. chủ động phát hiện, đấu tranh tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dung không gian mạng để đưa thông tin xấu, độc hại làm ảnh hưởng đến chính trị xã hội …

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị ngành tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng./.

Nguyễn Muội