Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát công tác chi hỗ trợ người tham gia chống dịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát công tác chi hỗ trợ người tham gia chống dịch

Ngày 16/02/2022, HĐND tỉnh Đồng Tháp đến khảo sát kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự, theo Nghị quyết số 16/NQ CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 78/202U/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong thời gian thực hiện công tác phòng chống dịch, huyện chú trọng công tác tuyên tuyền nội dung Nghị quyết bằng nhiều hình thức nhằm phổ biến và tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

Kết quả chi hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trong huyện là trên 16,5 tỷ đồng, cho trên 5.700 đối tượng. Tuy nhiên trong thực hiện, huyện cũng gặp khó như Nghị quyết chưa quy định cụ thể số lượng lực lượng tham, thời gian cụ thể ca trực/ngày. Một số người tham gia nhưng không thuộc diện hỗ trợ như Shiper xanh, tổ hỗ trợ sản xuất, tổ truy vết, tổ phản ứng nhanh,...

Huyện kiến nghị tỉnh xem xét cho chủ trương địa phương quyết toán chế độ theo thực tế số lượng người tham gia phòng chống dịch và vận dụng chế độ tình nguyện viên để chi trả cho người tham gia nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Kết quả khảo sát là tiền đề để đoàn công tác trình bày tại phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh sắp tới.

Minh Thi