Danh bạ huyện Hồng Ngự

Nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Ấp Thượng 1, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 3837741 hoặc 3560070, fax: 3560070

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

 

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

 

I

LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nguyễn Văn Khơi

Chủ tịch

3 837 260

0916106481

 

nvkhoi.hhn@dongthap.gov.vn

 

Trần Văn Bôn

Phó Chủ tịch

3 837 204

0918238590

 

tvbon.hhn@dongthap.gov.vn

 

Huỳnh Văn Tài

Phó Chủ tịch

3 837 217

0918564270

 

hvtai.@dongthap.gov.vn

 

II

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Nguyễn Hùng Tráng

Chủ tịch HĐND

3 837 173

 

 

Nguyễn Văn Việt Thành

Phó Chủ tich HĐND

3 837 173

0913967379

 

nhtam.hhn@dongthap.gov.vn

 

Phan Thanh Tùng

Phó Trưởng ban pháp chế

3 837 173

0858121288

 

pttung.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Tiến Hùng

Phó Trưởng ban Kinh tế - VHXH

3 837 173

 

Nthung.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Văn Quí

Chánh Văn phòng

3 837 210

0855586564

 

nvqui.hhn@dongthap.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng

3 837 153

 

 

Đào Thị Ngọc Loan

Phó Chánh Văn phòng

3 837 153

0918531196

 

dtnloa.hhn@dongthap.gov.vn

 

Dương Hoàng Thiện

Phó Chánh Văn phòng

3 837 153

0946454979

 

dhthien.hhn@dongthap.gov.vn

 

Dương Thị Ngọc Mai

Công chức

3 837 153

0372970652

 

dtnmai.hhn@dongthap.gov.vn

 

Phan Văn Tài

Công chức

3 837 153

0389301116

 

pvtai.hhn@dongthap.gov.vn

 

Huỳnh Thị Bích Vân

Công chức

3 837 741

0911413540

 

htbvan.hhn@dongthap.gov.vn

 

III

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Lê Hùng Cường

Trưởng Phòng

3 837 262

0835865000

 

lhcuong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Dương Văn Yên Khánh

Phó Trưởng phòng

3 837 262

 

 

Phạm Chí Tâm

Phó Trưởng phòng

3 837 262

0835865000

 

pctam.hhn@dongthap.gov.vn

 

Huỳnh Thị Anh Thư

Công chức

3 837 262

0977567638

 

htathu.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thuý An

Công chức

3 837 262

084007009

 

nttan.hhn@dongthap.gov.vn

 

Lâm Chí Phong

Công chức

3 837 262

0377479164

 

lcphong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Lý Phương Bình

Công chức

3 837 262

09199333984

 

lpbinh.hhn@dongthap.gov.vn

 

IV

PHÒNG NỘI VỤ

Nguyễn Đức Trí

Trưởng phòng

3 837 866

0913750345

 

ndtri.hhn@dongthap.gov.vn

 

Võ Hữu Nam

Phó Trưởng Phòng

3 837 866

0942614780

 

vhnam.hhn@dongthap.gov.vn

 

Lê Thị Mộng Chung

Phó Trưởng phòng

3 837 866

0858121288

 

ltmchung.hhn@dongthap.gov.vn

 

Trần Thị Trúc Linh

Công chức

3 837 866

0947967769

 

tttlinh.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Sơn Tùng

Công chức

3 837 866

0976560750

 

nstung.hhn@dongthap.gov.vn

 

Trần Quốc Mỹ

Công chức

3 837 866

0359553335

 

tqmy.hhn@dongthap.gov.vn

 

V

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nguyễn Hoàng Nhung

Trưởng phòng

3 837 326

0919130285

 

nhnhung.hhn@dongthap.gov.vn

 

Phạm Hồng Cường

Phó Trưởng Phòng

3 837 326

 

phcuong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Võ Hoàng Nhã

Công chức

3 837 866

0838131233

 

vhnha.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Thành Phong

Công chức

3 837 326

0913705028

 

ntphong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Huỳnh Quốc Toàn

Công chức

3 837 326

0913794949

 

hqtoan.hhn@dongthap.gov.vn

 

VI

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

Huỳnh Thanh Phú

Trưởng phòng

3 837 237

 

htphu.hhn@dongthap.gov.vn

 

Bùi Thanh Tâm

Phó Trưởng Phòng

3 837 237

0989683711

 

bttam.hhn@dongthap.gov.vn

 

Hồ Bảo Sơn

Phó Trưởng Phòng

3 837 237

0919918189

 

hbson.hhn@dongthap.gov.vn

 

Phạm Thị Xem

Công chức

3 837 237

0949431797

 

ptxem.hhn@dongthap.gov.vn

 

Huỳnh Phú Tân

Công chức

3 837 237

0777893113

 

hptan.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Phước Tiền

Công chức

3 837 237

094666490

 

nptien.hhn@dongthap.gov.vn

 

VII

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Tiến

Trưởng phòng

3 564 696

0919384161

 

nhtien.hhn@dongthap.gov.vn

 

Lê Văn Lộc

Phó Trưởng Phòng

3 837 321

0916938621

 

.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Tuấn Lam

Phó Trưởng Phòng

3 564 696

0918716977

 

ntlam.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Thị Trúc Ly

Công chức

3 564 696

0907822019

 

nttly.hhn@dongthap.gov.vn

 

Vương Tấn Duyệt

Công chức

3 564 696

0939530430

 

vtduyet.hhn@dongthap.gov.vn

 

Bùi Công Lực

Công chức

3 564 696

0939899064

 

bcluc.hhn@dongthap.gov.vn

 

Phạm Kim Khoa

Công chức

3 564 696

0944141777

 

bcluc.hhn@dongthap.gov.vn

 

Lê Chí Công

Công chức

3 564 696

0918715706

 

lccong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Phan Văn Phụng

Viên chức

3 564 696

0945297752

 

pvphung.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Công chức

3 564 696

0916904202

 

ntndung.hhn@dongthap.gov.vn

 

VIII

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Đặng Thị Yến Trinh

Trưởng phòng

3 837 232

0917472020

 

dtytrinh.hhn@dongthap.gov.vn

 

Huỳnh Thành Chơn

Phó Trưởng Phòng

3 837 232

0918985093

 

htchon.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Văn Niểu

Phó Trưởng Phòng

3 837 232

0915724477

 

nvnieu.hhn@dongthap.gov.vn

 

Phạm Thị Huỳnh Như

Công chức

3 837 232

0396940187

 

pthnhu.hhn@dongthap.gov.vn

 

Võ Thị Hồng Diệu

Công chức

3 837 232

0328182999

 

vthdieu.hhn@dongthap.gov.vn

 

Dương Lê Hoà Long

Công chức

3 837 232

0907414841

 

dlhlong.hhn@dongthap.gov.vn

 

XI

PHÒNG TƯ PHÁP

Trần Minh Trí

Trưởng phòng

3 837 852

0944921969

 

tmtri.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Văn Bình

Phó Trưởng Phòng

3 837 852

 

nvbinh.hhn@dongthap.gov.vn

 

Võ Văn Hồng

Công chức

3 837 852

0939344660

 

vvhong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Lê Văn Sáng

Công chức

3 837 852

0889892749

 

lvsang.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Chí Hiếu

Công chức

3 837 852

0962673349

 

nchieu.hhn@dongthap.gov.vn

 

XI

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Trịnh Văn Thảo

Trưởng phòng

3 837 085

0918054386

 

tvthao.hhn@dongthap.gov.vn

 

Đỗ Chí Lực

Phó Trưởng Phòng

3 837 085

0988563878

 

dcluc.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Hoàng Thi

Công chức

3 837 085

0355280308

 

nhthi.hhn@dongthap.gov.vn

 

Trần Việt Bằng

Công chức

3 837 085

0988635035

 

tvbang.hhn@dongthap.gov.vn

 

Phạm Hữu Tri

Công chức

3 837 085

0913554373

 

phtri.hhn@dongthap.gov.vn

 

Lương Hoàng Thái

Công chức

3 837 085

0333957669

 

lhthai.hhn@dongthap.gov.vn

 

Võ Thái Bình

Công chức

3 837 085

0933036350

 

vtbinh.hhn@dongthap.gov.vn

 

XII

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Huỳnh Thị Giang

Phó Trưởng Phòng

3 838 154

0947267266

 

htgiang.hhn@dongthap.gov.vn

 

Bùi Thị Huỳnh Hoa

Phó Trưởng Phòng

3 838 154

 

bthhoa.hhn@dongthap.gov.vn

 

Lê Nhựt Trường

Phó Trưởng phòng

3 838 154

0919741686

 

lntruong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Võ Duy Phương

Công chức

3 838 154

0918410918

 

vdphuong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ý

Công chức

3 838 154

0939742262

 

nty.hhn@dongthap.gov.vn

 

Trần Thị Mỹ Hường

Công chức

3 838 154

0773011264

 

ttmhuong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Thị Kim Định

Công chức

3 838 154

0947696721

 

ntkdinh.hhn@dongthap.gov.vn

 

XIII

THANH TRA

Nguyễn Lê Hoàng

Chánh Thanh tra

3 837 119

0949424049

 

nlhoang.hhn@dongthap.gov.vn

 

Ngô Hùng Cường

P.Chánh Thanh tra

3 837 119

0914436836

 

nhcuong.hhn@dongthap.gov.vn

 

hhn@dongthap.gov.vn

 

Lê Hồng Lợi

Công chức

3 837 119

0987161714

 

lhloi.hhn@dongthap.gov.vn

 

Dương Quốc Lập

Công chức

3 837 119

 

Dqlap.hhn@dongthap.gov.vn

 

XIV

PHÒNG Y TẾ

 

Nguyễn Hoàng Lâm

Trưởng phòng

Số điện thoại: 3560113; 0919324535

nhlam.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Duy Phương

Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 3560113; 0917123111

ndphuong.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Tú

Công chức

Số điện thoại: 3560113; 0976909437

nttu.hhn@dongthap.gov.vn

 

Hồ Thị Thuận

Công chức

Số điện thoại: 3560113

Htthuan.hhn@dongthap.gov.vn

 

Nguyễn Phước Sang

Công chức

Số điện thoại: 3560113

 

             

Banner lịch làm việc của Lãnh đạo UBND

Banner VBDH

Banner danh bạ thư điện tử

Banner VPDT

Banner Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá

Banner Văn bản QPPL

Banner Hỏi đáp

Banner Lịch tiếp công dân

Tong dai 1022

Barner TTHC

cong khai ngan sach

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp