Danh sách người phát ngôn báo chí của huyện Hồng Ngự

Nội dung:

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ CỦA HUYỆN HỒNG NGỰ

VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRỰC THUỘC

STT

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND huyện Hồng Ngự

1

Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện

CQ: 02773837260

DĐ: 0916106481

Email: nvkhoi.hhn@dongthap.gov.vn

1. UBND xã Thường Phước 1

1

Lê Huy Huyền, Chủ tịch UBND xã

- CQ:  0277.3590070

- DĐ: 0919297844

- Email: lhhuyen.hhn@dongthap.gov.vn

2. UBND xã Thường Phước 2

1

 Trần Hồng Phúc, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 02773595044

- DĐ: 0986554511

- Email: thphuc.hhn@dongthap.gov.vn

3. UBND Thị trấn Thường Thới Tiền

1

 Nguyễn Văn Việt Thành, Chủ tịch UBND Thị trấn

- CQ: 02773589108

- DĐ: 0919027080

- Email: nvvthanh.hhn@dongthap.gov.vn

4. UBND Xã Thường Lạc

1

Trịnh Văn Bùi, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 02773584404

- DĐ: 0919.947.945

- Email: tvbui.hhn@dongthap.gov.vn

5. UBND Xã Thường Thới Hậu A

1

 Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 02773588069

- DĐ: 0919861047

- Email: nttuan.hhn@dongthap.gov.vn

6. UBND Long Khánh A

1

 Trần Văn Ngoan, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 0277.3590014

- DĐ: 0919092515

- Email: tvngoan.hhn@dongthap.gov.vn

7. UBND Xã Long Khánh B

1

 Trương Phi Như, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 0277.3590014

- DĐ: 0919150382

- Email: tpnhu.hhn@dongthap.gov.vn

8. UBND Xã Long Thuận

1

Dương Phi Đua, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 0277.3581004

- DĐ: 0918929155

- Email: dpdua.hhn@dongthap.gov.vn

9. UBND Xã Phú Thuận A

1

Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 0277.3582011

- DĐ: 0939478173

- Email: nvnghia.hhn@dongthap.gov.vn

10. UBND Xã Phú Thuận B

1

Chủ tịch UBND xã

- CQ: 0277.3582600

- DĐ:

- Email: