Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 118/BC-HĐPHPBGDPL 10/06/2021 Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021
2 771/UBND-HC 10/06/2021 V/v chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi phí tôn nền đối với diện tích thực hiện dự án mà Nhà đầu tư phải hoàn trả ngân sách và tên dự án
3 770/UBND-HC 10/06/2021 V/v thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại buổi khảo sát dự án xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Long Khánh A, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự và nghe báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Hồng Ngự
4 2653/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc cơ cấu lại Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trường trung học cơ sở Long Thuận
5 2650/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo hạ tầng đô thị đường Đường Nguyễn Văn Phối
6 2651/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí, diện tích, số lượng công trình miễn Thủy lợi phí năm 2020 của huyện Hồng Ngự
7 2649/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cầu Mương Kênh - Kênh Xã, Xã Thường Lạc
8 2648/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường khóm Thượng 1 thị trấn Thường Thới Tiền (phần phát sinh)
9 01/2021/QĐ-UBND 09/06/2021 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
10 113/BC-UBND 09/06/2021 Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021
11 2645/QĐ-UBND 09/06/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số huyện Hồng Ngự
12 2644/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
13 2643/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
14 2553/QĐ-UBND 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
15 2554/QĐ-UBND 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
16 2641/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
17 2642/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 1
18 55/TB-UBND 09/06/2021 Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn Huyện
19 114/KH-UBND 09/06/2021 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
20 159/KH-UBND 09/06/2021 Thực hiện Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự