Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2403/QĐ-UBND 27/05/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
2 148/KH-UBND 27/05/2021 Tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2020
3 673/UBND-HC 27/05/2021 V/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
4 674/UBND-HC 27/05/2021 V/v thực hiện tốt các nội dung kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021
5 675/UBND-HC 27/05/2021 V/v tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến trò chơi điện tử “game bắn cá, bắn thú” và các hình thức biến tướng khác
6 2402/QĐ-UBND 27/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến bến đò Mương Miễu
7 145/UBND-HC 27/05/2021 Về việc cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025
8 677/UBND-HC 27/05/2021 Về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
9 2423/QĐ-UBND 27/05/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
10 2400/QĐ-UBND 26/05/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Hồng Ngự năm 2021
11 2383/QĐ-UBND 26/05/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
12 2384/QĐ-UBND 26/05/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
13 2381/QĐ-UBND 26/05/2021 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
14 96/BC-UBND 26/05/2021 Tổng kết thi hành Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010; Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 và công tác cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi giai đoạn 2016 - 2020
15 671/UBND-HC 26/05/2021 V/v chủ trương mua sắm và tạm ứng ngân sách
16 670/UBND-HC 26/05/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3)
17 666/UBND-HC 26/05/2021 V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
18 669/UBND-HC 26/05/2021 V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng theo đúng quy định của pháp luật
19 2378/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 10,6 ha, xã Thường Phước 1
20 2379/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến Mương Út Gốc