Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 855/VP-HC 18/03/2020 Về việc cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054
2 853/VP-HC 18/03/2020 V/vhướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
3 852/VP-HC 18/03/2020 V/v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
4 850/VP-HC 18/03/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
5 849/VP-HC 18/03/2020 V/v thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021” năm 2020
6 848/VP-HC 18/03/2020 V/v triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
7 847/VP-HC 18/03/2020 V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích có quá trình cống hiến
8 846/VP-HC 18/03/2020 V/v tạm dừng Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020
9 845/VP-HC 18/03/2020 V/v xây dựng Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020 - 2025
10 844/VP-HC 18/03/2020 V/v tổng kết các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình giảm nghèo
11 842/VP-HC 18/03/2020 V/v kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/ TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
12 841/VP-HC 18/03/2020 V/v chủ trương về nuôi tôm thẻ chân trắng
13 840/VP-HC 18/03/2020 V/v tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 02/2020, nhận định trong tháng 3/2020
14 839/VP-HC 18/03/2020 V/v sửa đổi khoản 23, Điều 1, Quyết định số 89/QĐ-BĐKH.PCTT ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Ứng phó BĐKH - PCTT&TKCN Tỉnh
15 838/VP-HC 18/03/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
16 836/VP-HC 18/03/2020 V/v tập trung chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
17 834/VP-HC 18/03/2020 V/v phúc đáp kiến nghị điều chỉnh, mở rộng quy hoạch cá lồng bè
18 831/VP-HC 18/03/2020 V/v giải quyết đơn kiến nghị của 15 hộ dân mua bán tại chợ Cửa khẩu Thường Phước
19 256/UBND-HC 18/03/2020 V/v thực hiện công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
20 259/UBND-HC 18/03/2020 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô và sơ kết mô hình cụm, tuyến dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy