Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 758/VP-HC 11/03/2020 V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo và hộ người có công cách mạng
2 753/VP-HC 11/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết và Quyết định bãi bỏ quyết định
3 757/VP-HC 11/03/2020 V/v phê duyệt đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
4 748/VP-HC 11/03/2020 V/v thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5 747/VP-HC 11/03/2020 V/v hướng dẫn tạm thời sử dụng “Tem chứng nhận sản phẩm OCOP” tỉnh Đồng Tháp
6 746/VP-HC 11/03/2020 V/vthực hiện quản lý các trạm cấp nước theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
7 742/VP-HC 11/03/2020 V/v triển khai, thực hiện Quy định công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Đồng Tháp
8 740/VP-HC 11/03/2020 V/v sắp xếp, kiện toàn tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi
9 738/VP-HC 11/03/2020 V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
10 737/VP-HC 11/03/2020 V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
11 736/VP-HC 11/03/2020 V/v đầu tư kinh phí làm đường vào Hội Quán
12 735/VP-HC 11/03/2020 Về việc phúc đáp về đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Hồng Ngự
13 1046/QĐ-UBND 10/03/2020 Thay đổi thành viên Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Hồng Ngự lần thứ VII năm 2020
14 733/VP-HC 10/04/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 734/VP-HC 10/03/2020 Về việc khắc phục sự cố trại Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh
16 731/VP-HC 10/03/2020 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
17 729/VP-HC 10/03/2020 Về việc tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
18 1046/QĐ-UBND 10/03/2020 Thay đổi thành viên Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Hồng Ngự lần thứ VII năm 2020
19 725/VP-HC 10/03/2020 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020
20 724/VP-HC 10/03/2020 Về việc tổ chức hệ thống giải Bóng đá, Bóng chuyền cấp huyện và vô địch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025