Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 764/VP-HC 11/03/2020 V/v đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin tình hình triển khai, tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 762/VP-HC 11/03/2020 V/v kết quả hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn các xã: Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, nhiệm vụ năm 2020
3 761/VP-HC 11/03/2020 V/v triển khai thi công gói thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn xã Long Khánh A, xã Long Khánh B
4 760/VP-HC 11/03/2020 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 61/2014/TTBTC của Bộ Tài chính
5 759/VP-HC 11/03/2020 V/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương tại Hội nghị Tổng kết công tác đầu tư xây dựng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
6 758/VP-HC 11/03/2020 V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo và hộ người có công cách mạng
7 753/VP-HC 11/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết và Quyết định bãi bỏ quyết định
8 757/VP-HC 11/03/2020 V/v phê duyệt đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
9 748/VP-HC 11/03/2020 V/v thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
10 747/VP-HC 11/03/2020 V/v hướng dẫn tạm thời sử dụng “Tem chứng nhận sản phẩm OCOP” tỉnh Đồng Tháp
11 746/VP-HC 11/03/2020 V/vthực hiện quản lý các trạm cấp nước theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
12 742/VP-HC 11/03/2020 V/v triển khai, thực hiện Quy định công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Đồng Tháp
13 740/VP-HC 11/03/2020 V/v sắp xếp, kiện toàn tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi
14 738/VP-HC 11/03/2020 V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
15 737/VP-HC 11/03/2020 V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
16 736/VP-HC 11/03/2020 V/v đầu tư kinh phí làm đường vào Hội Quán
17 735/VP-HC 11/03/2020 Về việc phúc đáp về đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Hồng Ngự
18 1046/QĐ-UBND 10/03/2020 Thay đổi thành viên Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Hồng Ngự lần thứ VII năm 2020
19 733/VP-HC 10/04/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 734/VP-HC 10/03/2020 Về việc khắc phục sự cố trại Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh