VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 57/BC-UBND 11/02/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
2 65/KH-UBND 11/02/2022 Phòng, chống tội phạm giai đoạn 2022 - 2025
3 63/KH-UBND 11/02/2022 Phối hợp tuyển sinh với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân theo Chương trình “học và thực hành tại doanh nghiệp nước ngoài”, Khóa mùa Xuân năm 2022
4 62/KH-UBND 11/02/2022 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2022 - 2025
5 66/KH-UBND 11/02/2022 Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2022
6 163/UBND-HC 11/02/2022 V/v chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo và nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi công việc
7 167/UBND-HC 11/02/2022 V/v kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát sông trái phép trên địa bàn xã Long Khánh A
8 168/UBND-HC 11/02/2022 V/v tổ chức triển khai học tập và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
9 166/UBND-HC 11/02/2022 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022
10 164/UBND-HC 11/02/2022 Về việc đăng ký danh mục đầu tư và kinh phí thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa xếp hạng trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025
11 64/KH-UBND 11/02/2022 Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện Hồng Ngự năm 2022
12 61/KH-UBND 10/02/2022 Phát động phong trào thi đua chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022
13 160/UBND-HC 10/02/2022 V/v chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất
14 161/UBND-HC 10/02/2022 V/v tăng cường công tác giám sát ình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi trên địa bàn Huyện
15 159/UBND-HC 10/02/2022 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng xả nước thải chăn nuôi gây thiệt hại đến sản xuất
16 158/UBND-HC 10/02/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông chợ Thường Thới
17 60/KH-UBND 10/02/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2021 - 2025
18 06/TB-VP 09/02/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp nội dung liên quan đến công tác thu nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và triển khai nhiệm vụ của Phòng Tài chính và Kế hoạch
19 558/QĐ-UBND 09/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành
20 53/BC-UBND 09/02/2022 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2021