Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1696/QĐ-UBND 19/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
2 1693/QĐ-UBND 19/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
3 106/KH-UBND 19/04/2021 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án: Tuyến dân cư Mương Miễu (mở rộng)
4 80/TB-UBND 19/04/2021 Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2019
5 486/UBND-HC 19/04/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2021
6 485/UBND-HC 19/04/2021 V/v tạo thuận lợi khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan đến việc cấp, sử dụng căn cước công dân
7 480/UBND-HC 16/04/2021 V/v đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản
8 1687/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình Đường liên xã Thường Thới Tiên (đoạn 3)
9 1684/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Kiên cố hóa đường nước Mương Trên
10 1688/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Nạo vét mương Đìa Đôi
11 1683/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường làng Thường Thới Tiên (đoạn 2)
12 1686/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường nhánh ĐT841 - nhà máy Thành Công
13 36/TB-UBND 19/04/2021 Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021
14 35/TB-UBND 19/04/2021 Về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
15 1691/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cụm dân cư Khóm Thượng 2
16 1690/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Tuyến dân cư Mương Miễu (mở rộng)
17 1695/QĐ-UBND 19/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
18 1694/QĐ-UBND 19/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
19 1578/QĐ-UBND 16/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
20 78/BC-UBND 16/04/2021 Tổng kết thi hành Luật Đất đai và đề xuất định hướng sửa đổi