Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 722/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đoạn đường đan Mương Xã Song - Đìa Vúng
2 721/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường trung học cơ sở Long Thuận
3 24/TB-UBND 02/03/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021)
4 38/BC-UBND 02/03/2021 Sơ kết 01 năm thực hiện mô hình nâng cao tỷ lệ hoà giải thành ở cơ sở
5 55/KH-UBND 02/03/2021 Thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
6 264/UBND-HC 02/03/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới tại khu vực biên giới
7 261/UBND-HC 02/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2021 - 2025
8 266/UBND-HC 02/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025
9 256/UBND-HC 02/03/2021 V/v thu hồi và giao đất cho Ban QLDA và PTQĐ Huyện
10 262/UBND-HC 02/03/2021 V/v tăng cường quản lý loài thủy sản mới trên địa bàn Huyện
11 263/UBND-HC 02/03/2021 V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã; quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn Huyện
12 37/BC-UBND 02/03/2021 Về việc rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 882/QĐ-UBND 02/03/2021 Về việc thành lập Tổ kiểm tra đất công trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 871/QĐ-UBND 01/03/2021 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
15 247/UBND-HC 01/03/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện các công trình ngân sách tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng hạ tầng GTNT góp phần đạt chuẩn Huyện NTM giai đoạn 2021-2025
16 229/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Huyện năm 2021
17 244/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện năm 2021
18 241/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Hội Nông dân Huyện năm 2021
19 237/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Tư pháp năm 2021
20 240/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Y tế năm 2021