Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2384/QĐ-UBND 26/05/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
2 2381/QĐ-UBND 26/05/2021 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
3 96/BC-UBND 26/05/2021 Tổng kết thi hành Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010; Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 và công tác cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi giai đoạn 2016 - 2020
4 671/UBND-HC 26/05/2021 V/v chủ trương mua sắm và tạm ứng ngân sách
5 670/UBND-HC 26/05/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3)
6 666/UBND-HC 26/05/2021 V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
7 669/UBND-HC 26/05/2021 V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng theo đúng quy định của pháp luật
8 2378/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 10,6 ha, xã Thường Phước 1
9 2379/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến Mương Út Gốc
10 2375/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Lưới điên hạ thế khu vực Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, xã Thường Phước 1
11 2380/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Lưới điên hạ thế khu vực ấp Long Thới B, xã Long Thuận
12 2376/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đèn nghê thuật khu vực Mũi Tàu
13 2377/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đèn nghê thuật khu vực Mũi Tàu
14 240/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc thành lập Ban giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiêp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Huyện
15 2392/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phân khai kế hoạch vốn chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021 (từ nguồn vốn thủy lợi phí và vốn phát triển trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP)
16 2391/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bãi chùi Bảy Xê, Hậu Thông Lưu, Ông Giống, Tư Lợi, Bé Tư
17 2390/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bãi chùi Ông Vũ, Ông Việt, Ông Đông Anh, Ông Đức, Ông Vinh, Ông Tuấn, Ông Nhiều
18 2385/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã
19 2385/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã
20 2387/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Mười Trừ và cống tròn Ông Cứ