Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2601/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Kiên cố đường nước (đường nước nổi cũ)
2 2600/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước mương Tuần Thử
3 2599/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hệ thống đường nước Chín Phi đến Kinh 17
4 2594/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường nội đồng kênh Mương Lớn
5 2598/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường nội đồng Năm Lăng
6 169 /BC-UBND 08/07/2020 Về việc tình hình thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn Huyện
7 170/BC-UBND 08/07/2020 Về việc tự kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
8 750/UBND-HC 08/07/2020 Về việc điều chỉnh địa điểm xây dựng công trình
9 85/TB-VP 08/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
10 752/UBND-HC 08/07/2020 Đăng ký danh sách địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực được ưu tiên trên địa bàn Huyện năm 2021
11 08/QĐ-VP 07/07/2020 Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2020
12 749/UBND-HC 07/07/2020 Châp thuận theo nôi dung đề xuât của Phòng Tai chính va Kế hoạch, đông ý chủ trương cho UBND cac xa, thi trân sử dụng kinh phí Tinh bô sung co mục tiêu đê thưc hiện chi tra cho cac đối tương đươc hương theo chế đô quy đinh tại Nghi quyết 260/2019/NQ-HĐND của hôi đông nhân dân Tinh va Nghi quyết 838/NQUBTVQH14 của Uy ban Thường vụ Quốc hội
13 98/TB-UBND 07/07/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
14 166/BC-UBND 07/07/2020 Kết quả thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN theo Quyêt định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ
15 2590/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Long Khánh B (điểm Long Châu)
16 148/KH-UBND 07/07/2020 Phối hợp tổ chức Lễ cúng Giỗ các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
17 147/KH-UBND 07/07/2020 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
18 168/BC-UBND 07/07/2020 Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
19 82/TB-VP 07/07/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
20 2543/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người Cao tuổi xã Long Khánh A