Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 136/BC-UBND 30/06/2021 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
2 899/UBND-HC 30/06/2021 V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30/4
3 900/UBND-HC 30/06/2021 V/v huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
4 3014/QĐ-UBND 30/06/2021 Vê viêc thành lập Ban Tổ chức Hội thi dự án khởi nghiêp huyên Hông Ngự năm 2021
5 3053/QĐ-UBND 30/06/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Trường Trung học cơ sở Thường Lạc
6 882/UBND-HC 29/06/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bố trí tái định cư cụm dân cư Thường Phước (10,6ha) cho hộ ông Nguyễn Văn To
7 118/BC-HĐPHPBGDPL 10/06/2021 Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021
8 771/UBND-HC 10/06/2021 V/v chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi phí tôn nền đối với diện tích thực hiện dự án mà Nhà đầu tư phải hoàn trả ngân sách và tên dự án
9 770/UBND-HC 10/06/2021 V/v thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại buổi khảo sát dự án xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Long Khánh A, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự và nghe báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Hồng Ngự
10 2653/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc cơ cấu lại Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trường trung học cơ sở Long Thuận
11 2650/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo hạ tầng đô thị đường Đường Nguyễn Văn Phối
12 2651/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí, diện tích, số lượng công trình miễn Thủy lợi phí năm 2020 của huyện Hồng Ngự
13 2649/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cầu Mương Kênh - Kênh Xã, Xã Thường Lạc
14 2648/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường khóm Thượng 1 thị trấn Thường Thới Tiền (phần phát sinh)
15 01/2021/QĐ-UBND 09/06/2021 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
16 113/BC-UBND 09/06/2021 Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021
17 2645/QĐ-UBND 09/06/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số huyện Hồng Ngự
18 2644/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
19 2554/QĐ-UBND 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
20 2643/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp