Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 718/UBND-HC 02/06/2021 Tạm ứng ngân sách cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 4/2021)
2 717/UBND-HC 02/06/2021 Tạm ứng ngân sách cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện sửa chữa, trang bị trụ sở khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (trụ sở củ) để phục vụ cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19
3 721/UBND-HC 02/06/2021 V/v nhắc nhở chế độ thông tin, báo cáo định kỳ trên địa bàn Huyện (lần 1)
4 723/UBND-HC 02/06/2021 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021
5 107/BC-UBND 01/06/2021 Công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước
6 695/UBND-HC 01/06/2021 V/v chủ trương thanh lý 06 phòng học Trường Tiểu học Thường Lạc 2
7 694/UBND-HC 01/06/2021 V/v chủ trương thuê đơn vị đo đạt và bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện thực hiện đo đạc giải thửa chỉnh lý bản đồ địa chính
8 713/UBND-HC 01/06/2021 V/v kết quả rà soát, đề xuất định hướng các lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật
9 709/UBND-HC 01/06/2021 V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021
10 711/UBND-HC 01/06/2021 V/v đề xuất danh mục công trình xây dựng và phát triển khu Kinh tế Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến 2030
11 56/TB-UBND 01/06/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Nguyễn Văn Khơi/Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Huyện triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
12 104/BC-UBND 28/05/2021 Kết quả việc thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
13 102/BC-UBND 28/05/2021 Thực trạng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, kết hợp với tăng cường tri thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới
14 149/KH-UBND 28/05/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 100/BC-UBND 28/05/2021 Việc triển khai Hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra Chính phủ
16 103/BC-UBND 28/05/2021 Về tình hình sản xuất Nông nghiệp và PTNT 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
17 101/UBND-HC 28/05/2021 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
18 147/KH-UBND 27/05/2021 Hỗ trợ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 2422/QĐ-UBND 27/05/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
20 146/UBND-HC 27/05/2021 Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030