Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện (từ ngày 15/3 đến 17/3/2022)

Chi tiết bài viết Thông báo

THÔNG BÁO Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện (từ ngày 15/3 đến 17/3/2022)