Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 03 chỉ tiêu

2. Ban Quản lý Công trình công cộng: 01 chỉ tiêu

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh: 03 chỉ tiêu

4. Hội Chữ Thập đỏ huyện: 02 chỉ tiêu

 

Xem chi tiết Thông báo số 29/TB-UBND