Xuất bản thông tin

null Tiền hỗ trợ COVID-19 đã đến tay người dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiền hỗ trợ COVID-19 đã đến tay người dân

Nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng.

Description: D:\Nam 2019\Diem\Tin gui dang\Hinh\IMG_20190709_134213.jpg

Theo Báo cáo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn huyện có hơn 20.5000  người thuộc nhóm đối tượng: người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong đó đối tượng người có công: 303 người, người thuộc hộ nghèo: 4.097, người thuộc hộ cận nghèo:10.032, đối tượng bảo trợ xã hội là 6.131 người  với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Đây là nhóm đối tượng đã có danh sách và hàng tháng huyện, xã  thực hiện chi trả chế độ trợ cấp. Nhóm đối tượng còn lại là: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đang rà soát và tiếp tục chi hỗ trợ  đúng hướng dẫn./.

Hồng Diễm