Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 09/01/2023 đến 14/01/2023

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 09/01/2023 đến 14/01/2023