Xuất bản thông tin

null Thông báo trúng thầu, gói thầu số 2-Trồng cây xanh thuộc công trình Trồng cây xanh khuôn viên bến xe mở rộng và tuyến đường 1/5 (lề phải)

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo trúng thầu, gói thầu số 2-Trồng cây xanh thuộc công trình Trồng cây xanh khuôn viên bến xe mở rộng và tuyến đường 1/5 (lề phải)