Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc tham gia các cuộc hội họp

Cải cách HC Tin tức

Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc tham gia các cuộc hội họp

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến việc tham dự các phiên họp của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng do UBND huyện thành lập và các cuộc họp do UBND huyện tổ chức. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp tham dự không đúng thành phần hoặc vắng mặt không có lý do chính đáng.

 

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tham dự các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Hội đồng và các cuộc họp do UBND huyện tổ chức. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện, Quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng và các quy định có liên quan đến việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương các phiên họp. Tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân, tham dự đầy đủ, đúng thành phần quy định tại các phiên họp Ban Chỉ đạo, Hội đồng và các cuộc họp do UBND huyện tổ chức; không được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng; trường hợp không tham dự được phải báo cáo và được người chủ trì phiên họp, cuộc họp đồng ý thì được cử người có đủ thẩm quyền dự thay. Các trường hợp vắng mặt liên tục trong 03 phiên họp, cuộc họp (hoặc vắng mặt 03 phiên họp, cuộc họp trong 01 năm), cấp có thẩm quyền sẽ xem xét miễn tham gia Ban Chỉ đạo, Hội đồng và thực hiện kiểm điểm, xử lý theo đúng quy định./.

Kha Mẫn