Xuất bản thông tin

null CHÍNH QUYỀN ĐỒNG THÁP THỜI KỲ TỪ 2004 ĐẾN 2009

Giới thiệu Chính quyền các thời kỳ

CHÍNH QUYỀN ĐỒNG THÁP THỜI KỲ TỪ 2004 ĐẾN 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

I. Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp

CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Đoàn

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Nhàn

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Vũ Đình Ngọc

II. Các ban của Hội đồng nhân dân

1.     Ban Kinh tế & Ngân sách

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thanh Tâm

PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Minh Hiếu

CÁC THÀNH VIÊN BAN

1. Trần Thanh Hà                                  Thành viên                               

2. Nguyễn Thanh Hùng                         Thành viên                   

3. Trần Thành Quang                            Thành viên                   

4. Lê Thị Thanh Phương                       Thành viên       

5. Huỳnh Thanh Quang                         Thành viên               

6. Lê Vĩnh Tân                                      Thành viên (75)

7. Bùi Thị Hải Yến                                 Thành viên

8. Lê Hùng Cường                                Thành viên (75) 

(75) Ông Lê Hùng Cường được HĐND Tỉnh bầu bổ sung thay ông Lê Vĩnh Tân nhận nhiệm vụ khác, tại kỳ họp bất thường HĐND Tỉnh khóa VII.