Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc triển khai thi công, Gói thầu số 8-Cải tạo, nâng cấp, xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa Bãi Rác Hòa Thành

Chi tiết bài viết Thông báo

THÔNG BÁO Về việc triển khai thi công, Gói thầu số 8-Cải tạo, nâng cấp, xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa Bãi Rác Hòa Thành