Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phục vụ khách hàng tại chỗ đối với các cơ sở mua bán ăn, uống trên địa bàn huyện Lai Vung

Chi tiết bài viết Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phục vụ khách hàng tại chỗ đối với các cơ sở mua bán ăn, uống trên địa bàn huyện Lai Vung