Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện (từ ngày 13011 đến ngày 21/11/2021)

Chi tiết bài viết Thông báo

THÔNG BÁO Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện (từ ngày 13011 đến ngày 21/11/2021)