Xuất bản thông tin

null Huyện Lai Vung phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Lai Vung phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý việc đưa huyện Lai Vung vào kế hoạch thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

 

Đồng thời, giao Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022.

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, huyện Lai Vung có 10/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 90,9%, còn lại 01 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới (xã Định Hoà, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021).

Về tiêu chí huyện nông thôn mới, theo đánh giá của Sở, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí, tính đến tháng 10/2021, huyện Lai Vung đạt được 6/9 tiêu chí, cụ thể: Tiêu chí 3 (Thủy lợi), tiêu chí 4 (Điện), tiêu chí 5 (Y tế – Văn hoá – Giáo dục ), tiêu chí 6 (Sản xuất), tiêu chí 8 (An ninh trật tự), tiêu chí 9 (Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Còn 03 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 2 (Giao thông) và tiêu chí 7 (Môi trường).

Tuy nhiên 03 tiêu chí này, theo đánh giá vẫn có đủ điều kiện phấn đấu đạt trong năm 2022, đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐTTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn CTT Đồng Tháp