Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc phân công trực Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 01/12/2021 đến ngày 20/12/2021)

Chi tiết bài viết Thông báo

THÔNG BÁO Về việc phân công trực Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 01/12/2021 đến ngày 20/12/2021)

LỊCH TRỰC TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 HUYỆN LAI VUNG

  từ ngày 01/12/2021 đến ngày 20/12/2021


(Kèm theo Thông báo số /TB-TTCH, ngày /11/2021 của UBND Huyện)

 

STT Ngày trực Thành viên ca trực
Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng chuyên môn (Thành viên) Công chức Văn phòng HĐND và UBND
1 Ngày 01/12/2021
(Thứ tư)
Huỳnh Duy Khương SĐT: 0988.379.399 Huỳnh Minh Trí - TP/NN&PTNT SĐT: 0919.021.603 Huỳnh Văn Thế SĐT: 0918.285.575
2 Ngày 02/12/2021
(Thứ năm)
Nguyễn Việt Cường SĐT: 0918.054.797 Cao Văn Hoà Vũ - TP/VH&TT
SĐT: 0918.366.035
Trần Phước Nguyên SĐT: 0919.155.715
3 Ngày 03/12/2021
(Thứ sáu)
Nguyễn Hữu Hiền SĐT: 0913.938.129 Dương Minh The - TP/KT&HT
SĐT: 0913.697.870
Đặng Hữu Trọng SĐT: 0939.826.007
4 Ngày 04/12/2021
(Thứ bảy)
Nguyễn Văn Năm SĐT: 0976.077.366 Ngô Phước Hậu - TP/GD&ĐT
SĐT: 0819.447.944
Phạm Minh Hội SĐT: 0935.450.315
5 Ngày 05/12/2021
(Chủ nhật)
Nguyễn Hữu Nghĩa SĐT: 0913.705.307 Lê Văn Thanh - Trưởng CA Huyện SĐT: 0918.712.289 Nguyễn Tấn Đạt SĐT: 0938.352.079
6 Ngày 06/12/2021
(Thứ hai)
Huỳnh Duy Khương SĐT: 0988.379.399 Tô Quang Tiệp – CHT/BCHQS Huyện SĐT: 0979.496.977 Huỳnh Văn Thế SĐT: 0918.285.575
7 Ngày 07/12/2021
(Thứ ba)
Nguyễn Việt Cường SĐT: 0918.054.797 Nguyễn Ngọc Thắng
- TP/TN&MT SĐT: 0939.303.443
Trần Phước Nguyên SĐT: 0919.155.715
8 Ngày 08/12/2021 Nguyễn Hữu Hiền Phạm Văn Nhã - Đặng Hữu Trọng
  (Thứ tư) SĐT: 0913.938.129 TP/Nội vụ
SĐT:0918.360.324
SĐT: 0939.826.007
9 Ngày 09/12/2021
(Thứ năm)
Nguyễn Văn Năm SĐT: 0976.077.366 Nguyễn Minh Nhựt - TP/TC-KH
SĐT: 0918.360.328
Phạm Minh Hội SĐT: 0935.450.315
10 Ngày 10/12/2021
(Thứ sáu)
Nguyễn Hữu Nghĩa SĐT: 0913.705.307 Nguyễn Văn Dũng - TP/LĐ-TB&XH SĐT: 0944.161.320 Nguyễn Tấn Đạt SĐT: 0938.352.079
11 Ngày 11/12/2021
(Thứ bảy)
Huỳnh Duy Khương SĐT: 0988.379.399 Huỳnh Minh Trí - TP/NN&PTNT SĐT: 0919.021.603 Huỳnh Văn Thế SĐT: 0918.285.575
12 Ngày 12/12/2021
(Chủ nhật)
Nguyễn Việt Cường SĐT: 0918.054.797 Cao Văn Hoà Vũ - TP/VH&TT
SĐT: 0918.366.035
Trần Phước Nguyên SĐT: 0919.155.715
13 Ngày 13/12/2021
(Thứ hai)
Nguyễn Hữu Hiền SĐT: 0913.938.129 Dương Minh The - TP/KT&HT
SĐT: 0913.697.870
Đặng Hữu Trọng SĐT: 0939.826.007
14 Ngày 14/12/2021
(Thứ ba)
Nguyễn Văn Năm SĐT: 0976.077.366 Ngô Phước Hậu - TP/GD&ĐT
SĐT: 0819.447.944
Phạm Minh Hội SĐT: 0935.450.315
15 Ngày 15/12/2021
(Thứ tư)
Nguyễn Hữu Nghĩa SĐT: 0913.705.307 Lê Văn Thanh - Trưởng CA Huyện SĐT: 0918.712.289 Nguyễn Tấn Đạt SĐT: 0938.352.079
16 Ngày 16/12/2021
(Thứ năm)
Huỳnh Duy Khương SĐT: 0988.379.399 Tô Quang Tiệp – CHT/BCHQS Huyện SĐT: 0979.496.977 Huỳnh Văn Thế SĐT: 0918.285.575
17 Ngày 17/12/2021
(Thứ sáu)
Nguyễn Việt Cường SĐT: 0918.054.797 Nguyễn Ngọc Thắng
- TP/TN&MT SĐT: 0939.303.443
Trần Phước Nguyên SĐT: 0919.155.715
18 Ngày 18/12/2021
(Thứ bảy)
Nguyễn Hữu Hiền SĐT: 0913.938.129 Phạm Văn Nhã - TP/Nội vụ
SĐT:0918.360.324
Đặng Hữu Trọng SĐT: 0939.826.007
19 Ngày 19/12/2021 Nguyễn Văn Năm Nguyễn Minh Nhựt - TP/TC-KH Phạm Minh Hội
  (Chủ nhật) SĐT: 0976.077.366 SĐT: 0918.360.328 SĐT: 0935.450.315
20 Ngày 20/12/2021
(Thứ hai)
Nguyễn Hữu Nghĩa SĐT: 0913.705.307 Nguyễn Văn Dũng - TP/LĐ-TB&XH SĐT: 0944.161.320 Nguyễn Tấn Đạt SĐT: 0938.352.079

 

Xem chi tiết tại đây!