Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc phân công trực Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 21/12/2021 đến ngày 31/12/2021)

Chi tiết bài viết Thông báo

THÔNG BÁO Về việc phân công trực Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 21/12/2021 đến ngày 31/12/2021)

LỊCH TRỰC TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
HUYỆN LAI VUNG từ ngày 21/12/2021 đến ngày 31/12/2021
(Kèm theo Thông báo số 201/TB-TTCH, ngày 20 /12/2021 của UBND Huyện)
 

Xem chi tiết tại đây!