Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu gói thầu 04 Đấp bờ bao và rải đá (đoạn 2) thuộc công trình Nâng cấp đê bao tuyến Cái Quýt - Cái mít

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu 04 Đấp bờ bao và rải đá (đoạn 2) thuộc công trình Nâng cấp đê bao tuyến Cái Quýt - Cái mít