Xuất bản thông tin

null CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN LAI VUNG

báo cáo Báo cáo thống kê

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN LAI VUNG

 

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

96/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2020 của huyện Lai Vung

19/04/2020

2

97/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

26/11/2019

3

75/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 của huyện Lai Vung

15/10/2019

4

63/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Lai Vung

31/7/2019

5

60/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Lai Vung

10/7/2019

6

35/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2019 của huyện Lai Vung

08/4/2019

7

136/QĐ-UBND-HC

Về việc Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các ngành thuộc cấp huyện thực hiện chế độ tự chủ

21/12/2018

8

137/QĐ-UBND-HC

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện

21/12/2018

9

139/QĐ-UBND-HC

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019

21/12/2018

10

121/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

21/11/2018

11

104/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý III (9 tháng đầu năm 2018) của huyện Lai Vung

10/10/2018

12

68/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lai Vung

16/8/2018

13

60/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2018 của huyện Lai Vung

25/7/2018

 14

01/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Lai Vung đã được Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung phê duyệt

05/01/2018

 15

71/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của huyện Lai Vung

08/9/2017

 16

66/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 của huyện Lai Vung

31/7/2017

 17

01/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Lai Vung năm 2017

05/01/2017

18

62/QĐ-UBND-HC

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

23/8/2016