Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu (lần 2) gói thầu số 04 - Đắp bờ bao và rải đá (đoạn 2) thuộc công trình Nâng cấp đê bao tuyến Cái Quýt - Cái Mít

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo mời thầu (lần 2) gói thầu số 04 - Đắp bờ bao và rải đá (đoạn 2) thuộc công trình Nâng cấp đê bao tuyến Cái Quýt - Cái Mít