Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá khai thác nguồn thu dịch vụ sử diện tích bán hàng và dịch vụ giữ xe chợ Lấp Vò

đính kèm thông báo