Xuất bản thông tin

null Thông báo Quyết định công nhận danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển ( vòng 2) viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo Quyết định công nhận danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển ( vòng 2) viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022