Xuất bản thông tin

null Công bố Danh sách xã được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện uỷ Thông báo

Công bố Danh sách xã được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.