Xuất bản thông tin

null Thông báo những người đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm ôn thi và thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo những người đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm ôn thi và thi tuyển công chức cấp xã năm 2022