Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác HĐND tỉnh Đồng Tháp khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 214/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh

Tin tức Tin tức

Đoàn công tác HĐND tỉnh Đồng Tháp khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 214/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh

Chiều ngày 16/05/2023, Đoàn công tác HĐND tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Pháp Chế HĐND Tỉnh làm trường đoàn đến huyện Lấp Vò giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Nghị quyết số 214/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành có liên quan.

Qua 05 năm (2018 -2022) triển khai thực hiện, hoạt động giám sát phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc với nội dung, chương trình giám sát cụ thể, sát với thực tế, qua đó đã tổ chức được 38 cuộc giám sát trên các lĩnh vực bằng hình thức tổ chức Đoàn giám sát. Đặc biệt, trong năm 2022, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã tổ chức 02 cuộc Hội nghị phản biện xã hội. Tuy nhiên, khi tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn huyện chưa lập dự toán và chi hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh; về nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động cho Ban Tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện thì được thực hiện chi theo Nghị quyết số 214 của HĐND tỉnh, với mức chi hàng năm khoảng 05 triệu đồng, chủ yếu chi hỗ trợ phụ cấp cho Trưởng và Phó Ban Tư vấn.

Tại đây, các thành viên Đoàn giám sát cũng đã thông tin và trao đổi thêm với huyện về quy định mức chi và nguồn chi kinh phí hoạt động thực hiện theo Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh để huyện lập dự toán chi đảm bảo hoạt động.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh – Trưởng đoàn giám sát đã đề nghị huyện khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát phản biện xã hội của năm 2023, để dự trù kinh phí chi cho hoạt động theo quy định của hai Nghị quyết số 111 và Nghị quyết số 214 của HĐND Tỉnh; Trong giám sát và phản biện phải phát huy hết vai trò của Hội đồng tư vấn; Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo phát huy hơn nữa chương trình giám sát phản biện xã hội ở cấp xã./.

Minh Thư