Xuất bản thông tin

null Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam

Tin tức Tin tức

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam

Chiều ngày 19/5, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Chủ trì Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW Đảng ủy quân sự Huyện tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tốt vai trò tham mưu tích cực cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ từng bước vững chắc; nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; công tác xây dựng Đảng bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng; nội bộ đoàn kết, dân chủ được phát huy. Các tổ chức trong đơn vị hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có mặt còn hạn chế có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu; kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

Trong thời gian tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tích cực xây dựng Huyện và các xã, thị trấn thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Quân sự huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Quân sự huyện cũng yêu cầu: Tiếp tục xây dựng LLVT Huyện theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động linh hoạt, hiệu quả cao; Thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại; thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, qua đó nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đối ngoại hiện nay, góp phần giữ vững độc lập tự chủ vì lợi ích quốc gia dân tộc, phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế; tranh thủ điều kiện thuận lợi phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH ở địa phương;  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tích cực tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đối với việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 Đăng Khoa