Xuất bản thông tin

null Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HUvà Kết luận số 08-KL/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XII

Tin tức Tin tức

Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HUvà Kết luận số 08-KL/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XII

Sáng ngày 31/05, Huyện ủy Lấp Vò  đã tổ chức Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 04/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XII về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Huyện và Kết luận số 08-KL/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XI “về tiếp tục đổi mới nội dung,phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của Mặt trận Tổ quốc,các tổ chức chính trị - xã hội”. Chủ trì Hội nghị do Thường trực Huyện ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua 2 năm  triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU  đã giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; chú trọng thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Huyện.

Đối với thực hiện Kết luận số 08-KL/HU, trong 2 năm qua các cấp uỷ đảng có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, xác định được vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương.; Chính quyền tăng cường công tác dân vận, gắn với việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền trong việc phối hợp vận động quần chúng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, trong đó vẫn còn một số hạn chế như: Việc cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/HU thành chương trình, kế hoạch ở một vài địa phương, đơn vị chưa kịp thời; một số nơi xây dựng kế hoạch thực hiện còn chung chung, chưa có giải pháp cụ thể, cách làm đột phá trong thực hiện Nghị quyết. Một vài mô hình thí điểm được nêu trong Nghị quyết chưa được quan tâm đúng mức, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu, chậm khắc phục tình trạng lơ là trong học tập chỉ thị, nghị quyết của đảng viên; công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận có lúc chưa kịp thời. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ tham mưu một số ngành, lĩnh vực còn yếu, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức. Tình trạng nể nang, thành tích trong đánh giá, xếp loại cán bộ khắc phục nhưng còn chậm. Công tác nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở một số nơi thiếu trọng tâm, trọng điểm, có lúc chưa thực chất, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm còn hạn chế. Đối với thực hiện Kết luận số 08-KL/HU, một số cấp uỷ cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội một số nơi chưa chủ động tham mưu giúp cấp uỷ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội còn hạn chế, có nơi sinh hoạt chưa đúng hướng dẫn….

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận những vấn đề còn hạn và nêu lên các giải pháp, kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong Huyện cần tập trung thực hiện như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị sơ kết, đánh giá các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Huyện, của từng địa phương, đơn vị; Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình thí điểm về quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ trong điều kiện đặc biệt, sinh hoạt tổ đảng... Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đúng thực chất, làm cơ sở cho công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ thường xuyên tham dự sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trên địa bàn Huyện; Tham mưu lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên;

Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 08-KL/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XII; Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chọn nội dung phần việc gắn với nhiệm vụ chính trị để đăng ký thực hiện. Tham mưu cấp uỷ củng cố hoạt động của các mô hình, loại bỏ những mô hình không hiệu quả, nghiên cứu xây dựng mô hình, phong trào mới phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong Huyện tiếp tục phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm theo chương trình./.

Đăng Khoa