Xuất bản thông tin

null DANH MỤC VĂN BẢN LUẬT MỜI BAN HÀNH ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 9

TÚ SÁCH PHÁP LUẬT TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

DANH MỤC VĂN BẢN LUẬT MỜI BAN HÀNH ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 9

STT

Tên văn bản

Ghi chú

1

Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020

Tải về

2

Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020

Tải về

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6  năm 2020

Tải về

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10   tháng 6 năm 2020

Tải về

5

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án  ngày 16  tháng 6 năm 2020

Tải về

6

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều  ngày 17 tháng 6 năm 2020

Tải về

7

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư  ngày 18 tháng 6 năm 2020

Tải về

8

Luật Thanh niên ngày 16  tháng 6 năm 2020

Tải về

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Quốc hội 19  tháng 6 năm 2020

Tải về

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của  Luật Xây dựng  ngày 17 tháng 6 năm 2020

Tải về

11

Nghị định số 47/2020/NĐ- CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Tải về

12

Nghị định số 62/2020/NĐ- CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm   và biên chế công chức

Tải về

13

Nghị định số 82/2020/NĐ- CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Tải về

14

Nghị định số 90/2020/NĐ- CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ  về đánh giá, xếp loại chất lượ ng cán bộ, công chức, viên chức

Tải về

15

Quyết định số 1142/QĐ- UBND.HC  ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện Quyết định số 1037/QĐ - TTg ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Kiến trúc.

Tải về