Xuất bản thông tin

null Thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu và trình độ chuyên môn đối với tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu và trình độ chuyên môn đối với tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò năm 2020