Xuất bản thông tin

null Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Thông báo

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026