Xuất bản thông tin

null THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Chi tiết bài viết Huyện uỷ

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Văn Út

Bí thư Huyện ủy

0918365430

mr.nguyenvanut@gmail.com

2

Nguyễn Thị Nhanh

Phó Bí thư Huyện ủy

 0918394489

nguyenthinhanhhdnd@gmail.com 

3

Đặng Hữu Tâm

Phó Bí thư Huyện ủy

 0913762223

dhtam.hlvo@gmail.com